• 3 ìn 1 bùrn fàt màchìne (won’t get hòt or vìbràtịn), help you to rẹmòve your fàt, shàpe S-shàpè bòdy
  • Fàt bùrnịng màchìne can bùrn the fàt of bẹlly, stọmǎch, árm, thìgh, help you to shàpe a chàrmịng bòdy you want
  • Use this màchìne together with gèl, oìl can get better result, this fàt rẹmòve dèvìcẹ make you feel more confidence

Fat Remover Massager 3 ìn 1 Bùrn Fàt Máchịnè Infrạrèd Màssạger Sọnìc Fàt Bùrnịng

SKU: MM-FB-001
$74.95Price